Tuesday, November 1, 2011

第111款:反轉結馬尾鬢辮

2011年10月30日
呢排寫煮嘢食同濕濕星星嘢多,都係時候要寫番D髮型嘅post啦。這一款係好容易嘅髮型,花少少時間喺鬢辮度,但做出嚟效果都幾精緻架。
首先梳一條馬尾,可以係低馬尾或中高度,甚至係頭頂都得,我今次梳較低位置嘅馬尾。
紥好之後就做一個反轉結,將馬尾由外向內反入,
頭髮分成四份,分別鬢成四條三手辮,想個髮型較實淨就用幾個髮夾固定位置。裝飾可以係小髮夾或花夾,或者係不同顏色橡皮筋都可以。

No comments:

Post a Comment